GEOSTANDARD Sp. z o.o.

O nasOferta-laboratoriaOfertaOferta-CPTRealizacjePracaKontakt

Oddziały terenowe

Firma Geostandard posiadała laboratoria terenowe na terenie całego kraju. W tym czasie prowadziliśmy obsługę laboratoryjną inwestycji drogowo-mostowych, kolejowych i innych budowlanych. Byliśmy przy budowie większości głównych dróg w Polsce, m.in. autostrad A1, A2, A4 oraz przy drogach ekspresowych - S8, S19.

Wykonujemy badania jakościowe podłoża, gruntów w warstwach nasypów, podbudów, betonów konstrukcyjnych, mieszanek mineralno-asfaltowych i kruszyw. Badania mogą mieć charakter ciągły i stanowić cykl badawczy związany z budową na poszczególnych etapach realizacji inwestycji: od fazy przygotowania projektu, w czasie realizacji, aż do momentu odbioru.
Badania prowadzane są zarówno w terenie jak
i w laboratoriach badawczych, w zależności od wymagań projektowych, założeń inwestora
i wykonawcy.

Szczegółowy zakres wykonywanych badań
zamieszczono obok.

Szczegółowy zakres badań

Grunty

 • analiza sitowa (wg PN-88/B-04481)
 • wilgotność (wg PN-88/B-04481)
 • barwa (wg PN-88/B-04481)
 • granica płynności (wg PN-88/B-04481)
 • granica plastyczności (wg PN-88/B-04481)
 • zawartość części organicznych
  (wg PN-88/B-04481)
 • wilgotność optymalna i maksymalna gęstość
  objętościowa szkieletu gruntowego
  (wg PN-88/B-04481)
 • wskaźnik nośności(wg PN-S-02205:1988)
 • wskaźnik wodoprzepuszczalności
  (PB/11 wg PN-55/B-04492)
 • wskaźnik zagęszczenia
  (PB/12 wg BN-77/8931-12)
 • kapilarność bierna
  (PB/14 wg PN-B-04493:1960)
 • analiza areometryczna (wg PN-88/B-04481)
 • analiza makroskopowa (wg PN-88/B-04481)

Kruszywa

 • skład ziarnowy (wg PN-EN 933-1:2012)
 • zawartość pyłów mineralnych
  (wg PN-EN 933-1:2012)
 • wilgotność (PB/5 wg PN-B-06714-17:1977)
 • zawartość wody (wg PN-EN 1097-5:2008)
 • wskaźnik piaskowy (PB/1 wg BN-8931-01:1964
  i PN-EN 933-8:2012)
 • kształt ziarn (PB/6 wg PN-B-06714-16:1978
  i PN-EN 933-4:2008)
 • zawartość zanieczyszczeń obcych
  (PB/7 wg PN-B-06714-12:1976)
 • zawartość zanieczyszczeń organicznych
  (PB/8 wg PN-B-06714-26:1978)
 • zawartość humusu (wg PN-EN 1744-1:2010)
 • nasiąkliwość (PB/9 wg PN-B-06714-18:1977)
 • mrozoodporność
  (PB/10 wg PN-B-06714-19:1978)
 • wskaźnik nośności (wg PN-S-06102:1997)
 • odporność na rozdrabnianie i ścieralność
  (wg PN-EN 1097-2:2010)
 • odporność na rozdrabnianie (Los Angeles)
  (wg PN-EN 1097-2:2010)
 • odporność na ścieranie (mikro-Deval)
  (wg PN-EN 1097-1:2011)
 • oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
  (wg PN-EN 1097-3:2000)
 • oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
  (wg PN-EN 1097-6:2002)
 • oznaczanie mrozoodporności
  (wg PN-EN 1367-1:2001)

Konstrukcje betonowe

 • wytrzymałość na ściskanie
  (wg PN-EN 12504-1:2011)

Skały

 • wytrzymałość na ściskanie
  (wg PN-G-04303:1997)

Betony

 • wytrzymałość na ściskanie
  (wg PN-EN 12390-3:2011,
  PB/2 wg PN-88/B-06250, PN-EN 12504-1:2011)
 • nasiąkliwość (PB/3 wg PN-B-06250:1988)
 • mrozoodporność wg PN-B-06250:1988
 • wodoszczelność (PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PB/2 wg PN-88/B-06250)
 • wytrzymałość w konstrukcji
  (wg PN-EN 13791:2008)
 • zawartość powietrza w mieszance betonowej
  (wg PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
  PB/2 wg PN-88/B-06250)
 • konsystencja mieszanki betonowej
  (PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
  PB/2 wg PN-88/B-06250)
 • oznaczenie wytrzymałości na zginanie
  (wg PN-EN 12390-5:2011)
 • oznaczanie wytrzymałości na rozłupywanie
  (wg PN-EN 12390-6:2011)
 • oznaczenie mrozoodporności
  (wg PN-EN 12390-9:2006 (slab test))
 • oznaczenie charakterystyki porów
  powietrznych w stwardniałym betonie
  (wg PN-EN 480-11:2008)
 • cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową (wg PN-EN 13036-1:2010)

Krawężniki, betonowe kostki i płyty brukowe

 • nasiąkliwość (wg PN-EN 1338:2005,
  PN-EN 1339:2005, PN-EN 1340:2004)

Mieszanki mineralno – asfaltowe

 • zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
  (wg PN-EN 12697-1:2012 p. B.2.1.)
 • skład ziarnowy (wg PN-EN 12697-2:2008)
 • gęstość objętościowa (wg PN-EN 12697-6:2008)
 • gęstość (wg PN-EN 12697-5+A1:2010/AC:2012)
 • zawartość wolnej przestrzeni
  (wg PN-EN 12697-8:2005)
 • badanie Marshalla (wg PN-EN 12697-34:2012)
 • grubość nawierzchni asfaltowej
  (wg PN-EN 12697-36:2005)
 • wskaźnik zagęszczenia warstwy nawierzchni
  (wg PB/13 wg Zeszyt 64 IBDiM, Warszawa 2002)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe

 • penetracja igłą (wg PN-EN 1426:2009)
 • temperatura mięknienia asfaltów metodą
  "Pierścienia i Kuli" (wg PN-EN 1427:2009)

Stabilizacja gruntów wapnem

 • wytrzymałość na ściskanie
  (wg PN-S-96011:1998)

Podbudowa i podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

 • wytrzymałość na ściskanie
  (wg PN-S-96012:1997)

Podbudowa z chudego betonu i betonu popiołowego

 • wytrzymałość na ściskanie
  (wg PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997)
Copyright © Geostandard 2007-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt - Art Graphics